Directie

Leentje Paelinck

Coördinator CKG

Sofie De Langhe

Directeur

Inge Vandevyere

Coördinator Kinderdagverblijf

Medewerkers

Een team van 9 gezinsbegeleiders en een agogisch medewerker staan klaar om mobiele en ambulante begeleidingen te bieden aan gezinnen die een hulpvraag stellen. Dit omdat het opvoedingsgebeuren voor de ouder en/of het kind vastloopt, of dreigt vast te lopen, en waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering.

Onze 15 leefgroepbegeleiders en pedagogisch medewerker staan 7 op 7 klaar om de kinderen die in onze residentiële module verblijven, te omringen met de nodige zorg en begeleiding tijdens hun verblijf in ’t Kinderkasteeltje. Dit gebeurt steeds met respect en aandacht voor de context van elk individueel kind.

Ook de 8 medewerkers van keuken- , onderhoud- en logistieke dienst geven elke dag het beste van zichzelf en maken van ons huis een aangename plek om te vertoeven, van de tuin een oase van rust en speelplezier en zorgen elke dag voor een lekkere en gebalanceerde maaltijd en de administratieve omkadering.

Onze administratieve medewerker staat in voor het dagelijks onthaal.

Tot slot staan 4 stafmedewerkers, samen met de coördinator en de directeur, in voor het vlot verloop van de inhoudelijke en organisatorische werking en voor de samenwerking met onze stakeholders. Ze doen dit vanuit een open en waarderende basishouding.

8

Gezinsbegeleiders

15

Leefgroepbegeleiders

8

Logistieke medewerkers

1

Administratief medewerker

6

Stafleden

Geschiedenis

1882
Constructie kasteel

Het kasteel “Chateau de la Tourelle”  werd gebouwd.

1912
De zusters van het Kasteeltje

Het kasteel werd door de familie Kervyn de Volkaersbeke aan de Cisterciënzerzusters van Gent geschonken. Het kasteel werd benut voor de zusters die rust nodig hadden. Al gauw vonden de zusters dat ze zich ook in Nazareth ten dienste konden stellen van mensen in nood. Zij besloten om in te staan voor de opvang van kinderen van moeders die tijdelijk niet in staat waren om voor hun kinderen te zorgen. In Nazareth kregen de zusters de naam van : “De Zusters van het Kasteeltje”.

1918
Na de eerste Wereldoorlog

Na de eerste Wereldoorlog waren er zeer veel alleenstaande moeders en zwakke kinderen die vooral uit Gent kwamen. Men kreeg te kampen met twee moeilijkheden: een tekort aan helpende handen en plaatsgebrek. Het eerste probleem werd opgelost omdat er in die tijd zich meerdere jonge mensen aansloten in het klooster.

1922
Uitbreidingen

Het gebrek aan ruimte werd aangepakt. Er werd bijgebouwd aan het  kasteel. De gedenksteen bevindt zich vooraan het gebouw. De bouwwerken duurden anderhalf jaar.

1924
Nieuwe gebouwen

Men kon van start gaan in de nieuwe gebouwen. De zorg voor een 70- tal kinderen, allen onder de twee jaar, werd toevertrouwd aan 10 zusters en 8 lekenhulpen. Het medisch toezicht werd waargenomen door Dr. Stubbe.

1947
Erkenning NwK

Erkenning door het NwK van het vroegere dag- en nachtverblijf. Tot de jaren ’70 waren er constant een 90-tal kinderen, van 0 tot 3 jaar, dag- en nacht aanwezig.

1951
Oprichting school

Oprichting school voor kinderverzorgsters op hetzelfde domein.

1963
Directrice Zr. Van Laere

Zr. Van Laere wordt aangesteld als directie van het dag- en nachtverblijf. Voorheen werd deze taak opgenomen door de kloosteroverste die 3-jaarlijks wisselde.

1975
Opening Kinderdagverblijf

In Nazareth kwamen heel wat jongere gezinnen zich vestigen, waarvan vaak beide ouders buitenshuis werkten. Van hen kwam dan ook de vraag naar kinderdagopvang. Op eigen initiatief van de zusters werd een kinderdagverblijf gestart met 3 kinderen.

1979
Grote toeloop

De toeloop was zo groot dat een volledig verdiep van het kasteeltje diende vrij gemaakt te worden voor de dagopvang van 30 kinderen.

1980
Erkenning Kind & Gezin

Erkenning van het kinderdagverblijf door Kind & Gezin. In de periode van ’80 tot ’90 was de bezetting voor het dag- en nachtverblijf naar 48 gekomen en het kinderdagverblijf naar 50. In het Kinderkasteeltje waren er dus bijna een 100-tal kinderen aanwezig.

1991
Directrice Zr. Hoornaert

Directiefunctie wordt waargenomen door Zr. Hoornaert voor zowel het kinderdagverblijf als voor het dag- en nachtverblijf.

1995
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Omschakeling van het dag- en nachtverblijf naar een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Het centrum stond nu in voor een intensieve begeleiding van het kind en zijn gezin. De leeftijdsgrens werd opgetrokken tot 6 jaar. Dit bracht heel wat veranderingen mee in de personeel omkadering : kinderverzorgsters werden begeleidsters, sterke uitbouw van de sociale en pedagogische dienst. Een gedeelte van de residentiële opnames werden afgebouwd in het voordeel van semi-residentiële en ambulante begeleidingen.

1997
Grote verbouwingswerken

De school voor kinderverzorgsters werd overgebracht naar de campus van het Maria Middelares ziekenhuis. De capaciteitsuitbreiding voor het CKG werd goedgekeurd, van 48 plaatsen naar 50. Grote verbouwingswerken werden verricht om de pedagogische kwaliteit van het CKG en het kinderdagverblijf te verbeteren. Het gebouw van de vroegere school voor kinderverzorgsters werd omgebouwd tot een nieuw kinderdagverblijf. Hierdoor konden de ruimte van het kasteel volledig gebruikt worden door het CKG.

1998
Nieuwe naam: 't Kinderkasteeltje

Lancering van een nieuwe naam voor CKG en kinderdagdagverblijf : ’t Kinderkasteeltje. Er komt voor het eerst een lekendirecteur in het CKG.

1999
Afdeling Ledeberg

Inplanting van een afdeling in Ledeberg met een ambulant en semi-residentieel aanbod voor 10 kinderen.

2000
Erkenning Ledeberg door Kind & Gezin

Erkenning door K&G van de afdeling in Ledeberg voor 20 plaatsen. Hiermee is het CKG ’t Kinderkasteeltje erkend voor 60 kinderen.

2005
Van Ledeberg naar Gentbrugge

Afdeling verandert van locatie van Ledeberg naar Gentbrugge. Opstart van de Amber-module : Preventieve ambulante begeleiding aan jonge gezinnen van in de zwangerschap en na de geboorte.

2007
Buidelproject

De afdeling Gentbrugge start met het Buidelproject waarbij ouders en kinderen samen werken aan hun hechtingsverhaal als basis voor een kwalitatieve opvoeding.

2009
Mobiele begeleiding

Afbouw 4 residentiële plaatsen ten voordele van de mobiele begeleiding. Er wordt overgestapt van 4 naar 3 leefgroepen.

2011
Triple P

Een aantal van de medewerkers volgde met succes de Triple P opleiding. De eerste oudertraining gaat door en ambulante trainingen maken vanaf dan deel uit van het begeleidingsaanbod.

2012
100-jarig bestaan

Het CKG bereidt zich voor op  een nieuwe regelgeving. Mobiele en ambulante begeleiding worden de kernopdracht voor de CKG’s. ’t Kinderkasteeltje bouwt de residentiële werking af van 24 naar 18 residentiële plaatsen, 3 leefgroepen van 6 kinderen, hiermee worden de korte residentiële opnames met inbegrip van de crisisopnames geschrapt. Op 20 september 2012 viert het Kinderkasteeltje zijn 100-jarige schenking. Er vindt een academische zitting met gastsprekers plaats gevolgd door een receptie. De ouders en de kinderen krijgen een ludieke namiddag aangeboden ter gelegenheid van deze viering op 22 september 2012.

2014
Herstructurering

Er komt een herstructurering van de organisatie en er wordt een algemeen directeur aangesteld,  overkoepelend over het CKG en het Kinderdagverblijf.

2015
Samenwerkingsverbanden

Het Huis van het Kind Nazareth wordt geopend in de gebouwen van ’t Kinderkasteeltje. Er ontstaat een samenwerkingsverband met verschillende partners: Kind en Gezin die het consultatiebureau uitbaat, Reddy Teddy die de vrijwilligers uit het consultatiebureau aanstuurt en de praktische organisatie op zich neemt, de gemeente Nazareth die met het opvoedingspunt actief meewerkt in het Huis van het Kind. Er worden activiteiten georganiseerd, aangestuurd en gebundeld door en met de verschillende partners.

2017
Gezin centraal

Alle medewerkers van het CKG worden gevormd in de methodiek van “Gezin Centraal”. Hierbij gaan we samen met het gezin aan de slag om eerst met hen de doelen van de hulpverlening te bepalen en op basis daarvan een zorgarrangement op te stellen.

2019
Jeugdhulp Don Bosco

Vanaf 1 januari 2019 maken Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning ’t Kinderkasteeltje samen met Kinderdagverblijf ’t Kinderkasteeltje deel uit van vzw ‘Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

 
 
 
 
 
 
 
't Kinderkasteeltje