Mobiele begeleiding

Wat doen we?
Het gezin wordt in de thuiscontext begeleid. Wekelijks gaat de gezinsbegeleider aan huis om samen met het gezin te werken rond hun opvoedingsvragen.

Hoe?
We vertrekken van de opvoedingsvragen van het gezin. We werken aan het ontwikkelen van vaardigheden in het positief ouderschap en hebben aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

Voor wie?
We richten ons naar gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die opvoedingsmoeilijkheden ervaren.

Buidel begeleiding

Wat doen we?
Het gezin wordt in de thuiscontext of in het centrum begeleid. De gezinsbegeleider gaat aan huis om samen met het gezin te werken rond hun opvoedingsvragen. Dit wordt afgewisseld met buidelsessies in het centrum. Het buidelen betekent heel concreet dat ouder en kind werken aan het verbeteren van hun relatie en dit door samen activiteiten te doen binnen de professionele omkadering van het buidelteam.

Hoe?
We vertrekken van de opvoedingsvragen van het gezin. We leren opvoedingsvaardigheden aan, bevorderen de band tussen ouders en kinderen en helpen de ontwikkeling van de kinderen mee op te volgen en te stimuleren.

Voor wie?
Gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die opvoedingsmoeilijkheden ervaren.

Amber begeleiding

Wat doen we?
We bieden intensieve gezinsondersteuning aan huis waarbij, samen met de ouders, concreet invulling gegeven wordt aan alle facetten van de ouder – kind – interactie: verzorging, hechting, ontwikkeling, netwerkuitbouw…

Hoe?
We bevorderen de band tussen ouders en kind. Via gerichte observatie stimuleren we de ontwikkeling en leren we verzorgingstechnieken en opvoedingsvaardigheden aan. We stemmen af met diverse andere diensten.

Voor wie?
Ouders vanaf de 8ste zwangerschapsmaand en/of tot 6 maanden na de geboorte met opvoedingsonzekerheid rond hun (verwachte) baby.

Positief opvoeden

Wat doen we?
Een programma ‘positief opvoeden’ kan zowel individueel als in groep aangeboden worden en  biedt op verschillende manieren steun bij de opvoeding.

Hoe?
Via een welomschreven programma wordt ernaar gestreefd de positieve ouder – kind relaties te bevorderen en ouders te helpen om doeltreffende strategieën te ontwikkelen om gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij hun kinderen aan te pakken. De ouders krijgen begeleiding en oefenen vaardigheden in, samen met andere ouders of individueel.

Voor wie?
Gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar.

Residentieel verblijf

Wat doen we?
We bieden dag- en nachtopvang en begeleiding van het kind in een leefgroepje.   Dit gebeurt steeds met respect en aandacht voor de context van elk individueel kind.

Hoe?
Via de nodige competenties worden kinderen opgevangen en begeleid in een aangepast leefklimaat met focus op welbevinden, betrokkenheid, ouderparticipatie…

We werken samen met de gezinnen: opvang in het centrum wordt gecombineerd met mobiele en/of ambulante modules.

Voor wie?
De langdurige residentiële opvang is niet rechtstreeks toegankelijk. Aanmelden gebeurt via de Toegangspoort van Integrale Jeugdhulp.

 

Kortdurend verblijf

Wat doen we?
We beogen gezinnen met hele jonge kinderen te ondersteunen met de bedoeling (volledige) uithuisplaatsing te vermijden. Van bij aanmelding wordt het perspectief verduidelijkt en indien er toch twijfel is of een volledige terugkeer naar huis op korte termijn haalbaar is, wordt Pleegzorg betrokken. De zorgen en vragen van ouders vormen de basis om te komen tot doelstellingen. Wanneer, hoe lang, met welk perspectief een kind verblijft in de leergroep wordt bepaald in overleg met ouders en hun (formeel en informeel) netwerk. Deze module kadert in het provinciaal zorggarantieplan voor jonge kinderen er wordt dan ook overlegd met de provinciaal coördinator en het regionaal zorggarantieteam.

Hoe?
De begeleiding steunt op gesprekken en overlegmomenten waarin ouders de meest actieve rol hebben. Wekelijks gaan er 3 contacten door tussen de begeleiders en het gezin (ouders, netwerk).
Indien er verblijf gekoppeld is aan de begeleiding, worden oefenmomenten voor de ouders georganiseerd zowel thuis als in het CKG.

Voor wie?
De module ”Gezinsgerichte begeleiding met kortdurend verblijf voor jonge kinderen” richt zich op gezinnen met heel jonge kinderen (- 3 jarigen/niet-schoolgaand).
De ouders kunnen onze voorziening in Nazareth vlot bereiken (max. een uur onderweg met het openbaar vervoer/ max. een half uur met de auto) en de ouders en/of hun netwerk zijn in staat de zorg voor hun kind(eren) minstens 1 dagdeel per week zelf op te nemen.